2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    

♦ Sprzęt dla OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Łososiny Dolnej oraz Tęgoborzy zostały doposażone w nowy sprzęt ratownictwa medycznego.

Sprzęt ratowniczy został zakupiony w związku z otrzymaniem przez Gminę Łososina Dolna dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości - Programu I, Priorytetu III B: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2017, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W ramach umowy zawartej 29 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Łososina Dolna zakupione zostały jeden zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 oraz dwa defibrylatory.

Zestaw ratownictwa PSP R-1 oraz jeden defibrylator trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej natomiast drugi defibrylator do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzy.

 

Sprzęt dla druhów ochotników przekazywał Wójt Stanisław Golonka.
Otrzymany sprzęt z pewnością będzie bardzo przydatny dobrze wyszkolonym strażakom w Gminie Łososina Dolna.

Wyswietlen: 1548011

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]