2018-01-17     Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach    

♦ Audyt wewnętrzny

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.02.2018 roku do 31.01.2019 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Gminy Łososina Dolna w realizacji celów i zadań Gminy przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

2. Usługa swoim zakresem obejmuje:

1) badanie systemów zarządzania i kontroli;

2) opracowanie programu zadań audytowych na podstawie planu audytu wewnętrznego na 2018 rok;

3) przeprowadzenie zaplanowanych zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów

określonych przez Ministra Finansów;

4) zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

5) sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2018 r. w terminie do 31.01.2019 r.;

6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym

składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie

przeprowadzonego zadania audytowego;

7) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego;

8) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na 2019 rok;

9) aktualizację procedur audytu wewnętrznego (w miarę potrzeby).

3. Wymagania Zamawiającego:

1)      usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2)        wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:

a) co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,

b) znajomość zasad prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,

c) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych,

d) znajomość rachunkowości budżetowej,

e) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

f) znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

g) znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 3) wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

   4) do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

1)   ofertę cenową należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2018 r. w wersji papierowej w pokoju nr 12 DZIENNIK PODAWCZY w siedzibie Zamawiającego, 33-314 Łososina Dolna 300.

2)   oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

ZOBACZ CAŁĄ OFERTĘ  -  BIP

 

Wyswietlen: 1548018

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]