2018-02-19     Bettiny, Konrada, Mirosława     "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański    

♦ Działki dalej na sprzedaż


 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r.,poz.1490 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Łososina Dolna podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 25 stycznia 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej zostały przeprowadzone zgodnie z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.,poz.2147 z późn.zm.)

pierwsze przetargi pisemne nieograniczone na :

 

1. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Witowice Dolne oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 213/26 o powierzchni 3,62 ha zapisanej w księdze wieczystej  nr NS1S/00057358/1 stanowiącej własność Gminy Łososina Dolna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 700 000,00 zł netto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

W wyznaczonym miejscu i terminie tj. do 19.01.2018 r. nie wpłynęła żadna wpłata wadium oraz nie złożono żadnej oferty na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Witowice Dolne oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 213/26 o powierzchni 3,62 ha zapisanej w księdze wieczystej nr NS1S/00057358/1 stanowiącej własność Gminy Łososina Dolna, w związku z tym ogłoszony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

2. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Witowice Dolne oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 213/24 o powierzchni 2,66 ha zapisanej w księdze wieczystej  nr NS1S/00109919/2 stanowiącej własność Gminy Łososina Dolna.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 300 000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

W wyznaczonym miejscu i terminie tj. do 19.01.2018 r. nie wpłynęła żadna wpłata wadium oraz nie złożono żadnej oferty na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Witowice Dolne oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 213/24 o powierzchni 2,66 ha zapisanej w księdze wieczystej nr NS1S/00109919/2 stanowiącej własność Gminy Łososina Dolna, w związku z tym ogłoszony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetargi zostały przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem Nr 94/2017 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad zbycia nieruchomości położonych w obrębie Witowice Dolne, w jednostce ewidencyjnej Łososina Dolna oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 213/24 o powierzchni 2,66 ha i nr 213/26 o powierzchni 3,62 ha będących własnością Gminy Łososina Dolna oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na zbycie tych nieruchomości.     

Informację o wyniku przetargów wywieszono na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej. 

Wyswietlen: 1578607

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]