Strona główna -> Komunikaty
2017-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

 

Urzędu Gminy


Dyżur psychologa: w każdy ostatni czwartek miesiąca,

w godz. 800– 1000
budynek Urzędu Gminy, pokój nr 36 (II piętro).

Pomoc w problemach : rodzinnych, alkoholizmu, przemocy w rodzinie!

Pani mgr Agnieszka Ruchała  - psycholog

 

PRZEMOC W RODZINIE: w każdy trzeci piątek drugiego miesiąca każdego kwartału

w godz. 1300– 1500
budynek Urzędu Gminy, pokój nr 36 (II piętro).


Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

mgr inż. JOLANTA SZCZYGIEŁ - wtorek - środa od godz. 830 - 1430
MARIA KMIECIK

- poniedziałek
- czwartek

od godz. 800 – 1430
od godz. 800 - 1430

budynek Urzędu Gminy , pokój obok sali obrad w piwnicyGminny Komunalny Zakład Budżetowy
siedziba Łososina Dolna /baza/
tel. (18) 444 -80-41

TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW W 2017 ROKU

Każdy I i III czwartek miesiąca

Jeżeli w wyznaczony czwartek wypada Święto odbiór odpadów następuje w piątek.

MIESIĄC

DNI

STYCZEŃ

05.01.2017

19.01.2017

LUTY

02.02.2017

16.02.2017

MARZEC

02.03.2017

16.03.2017

KWIECIEŃ

06.04.2017

20.04.2017

MAJ

04.05.2017

18.05.2017

CZERWIEC

01.06.2017

16.06.2017

LIPIEC

06.07.2017

20.07.2017

SIERPIEŃ

03.08.2017

17.08.2017

WRZESIEŃ

07.09.2017

21.09.2017

PAŹDZIERNIK

05.10.2017

19.10.2017

LISTOPAD

02.11.2017

16.11.2017

GRUDZIEŃ

07.12.2017

21.12.2017

 

Przypomina się mieszkańcom o zakazie spalania odpadów, opakowań plastikowych, opon, itp. materiałów szkodliwych dla środowiska.

W czasie spalania odpadów pwostają substancje rakotwórcze i śmiercionośne.

Zgodnie z art.71 ustawy o odpadach , kto wbrew zakazowi spala w/w odpady poza instalacjami i urządzeniami rzeznaczonymi do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub spala odpady w inny niedopuszczalny sposób –podlega karze aresztu albo grzywny.

SPALAJĄC ŚMIECI NIEODWRACALNIE NISZCZYSZ

ZDROWIE SWOJE I SWOICH BLISKICH !


„Barszcz Sosnowskiego”

– roślina niebezpieczna dla ludzi i zwierząt powodująca poparzenia i trudno gojące się rany zostawiające trwałe blizny. Zachowując środki ostrożności (m.in. rękawice) należy zwalczać (niszcząc młode rośliny):
- chemicznie: Roundupem lub mieszanką Basty i Chwastox lub Arsenalem 250 Si; - mechanicznie: wycinanie roślin łopatą poniżej szyjki korzeniowej .

Wiecej na ten temat... http://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_Sosnowskiego


Zakazuje się wypalania suchych traw oraz innych pozostałości roślinnych.

Zgodnie z art.59 ustawy o ochronie przyrody : ” kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub nad rzekami i jeziorami –
podlega karze aresztu lub grzywnie”.


Przypomina się właścicielom psów o obowiązkach i zakazach mających na celu ochronę przed zagrożeniami oraz uciążliwością dla ludzi:


Należy:
- utrzymywać zwierzęta niebezpieczne w pomieszczeniach uniemożliwiających ich wydostanie się na tereny
przeznaczone do wspólnego użytku,
- umieścić w widocznych miejscach ostrzeżenie o niebezpiecznych zwierzętach,
- przeprowadzać szczepienia ochronne.
Zakazuje się:
- wyprowadzać psy bez opieki na tereny przeznaczone do wspólnego użytku,
- wyprowadzać psy bez smyczy w miejsca intensywnego ruchu pieszych i tereny nadbrzeżne jeziora i rzek.


Powiatowy Urząd Pracy - dla powiatu nowosądeckiego.

Informuje się mieszkańców Gminy zainteresowanych :

 • Podjęciem pracy -
  - Powiatowy Urząd Pracy prowadzi pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy ,
  - oferty pracy zamieszczane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu tj. www.pup.powiat-ns.pl .


 • Podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie :

Przygotowania zawodowego w miejscu pracy :

- do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy można zostać skierowanym przez przez Powiatowy Urząd Pracy /PUP/,
- skierowanie może otrzymać osoba bezrobotna spełniająca co najmniej jeden z warunków:

 • nie posiada kwalifikacji zawodowych
 • jest osobą długotrwale bezrobotną / zarejestrowana w PUP ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat/ ,
 • ukończyła 50 lat,
 • jest osobą niepełnosprawną,
 • samotnie wychowuje co najmniej 1 dziecko do 7 roku życia

- przygotowanie zawodowe może trwać od 3 do 6 miesięcy,
- o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego może wystąpić PUP, lub pracodawca

 • Odbycia stażu :

- skierowanie na staż do pracodawcy może otrzymać osoba bezrobotna, która :

 • nie ukończyła 25 lat,
 • nie ukończyła 27 roku życia w przypadku absolwentów szkół wyższych, do upływu 12 m-cy od ukończenia studiów,

- staż może trwać od 3 do 12 m—cy,
- o skierowanie młodej osoby do odbycia stażu może wystąpić PUP lub pracodawca.

 • Ukończyłeś 50 lat

- pracodawca ma możliwość zorganizowania prac interwencyjnych dla bezrobotnych powyżej 50 roku ,
- czas trwania prac interwencyjnych dla osób w/w może być wydłużony nawet do 4 lat .

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach i w sprawach dot. ofert pracy, realizowanych programów, projektów przez PUP można uzyskać

pod adresem :

Powiatowy Urząd Pracy – dla powiatu nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118
tel/fax: (18) 440-08-08
www.pup.powiat-ns.pl
e-mail: ko@pup.powiat-ns.pl

Czas pracy urzędu :
poniedziałek - piątek od
700 - 1500


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]