Strona główna -> Gospodarka odpadami
2017-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

SYSTEM GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI

W Gminie Łososina Dolna sposób odbioru odpadów oraz terminy odbioru nie ulegną zmianie tzn. odpady gromadzone w workach odbierane będą w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Jedyna zmiana dotyczy miejscowości Tabaszowa i Znamirowice w których nie będzie już w sezonie letnim kontenerów na odpady, gdyż znowelizowana ustawa narzuca na gminy obowiązek aby system odbioru odpadów był jednakowy w całej gminie. Dlatego też w sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września każdego roku, w tych dwóch miejscowościach odbiór odpadów oprócz pierwszego i trzeciego czwartku odbywał się będzie dodatkowo w każdy poniedziałek i piątek.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie na podstawie złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji, a uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wyniesie miesięcznie w przypadku odpadów gromadzonych selektywnie:

 

 

Opłaty będzie można uiścić przelewem na indywidualny rachunek podatnika, nadany przez Urząd i przesłany w informacji o wysokości opłaty w następujących terminach:

- I kwartał - do 15 marca;

- II kwartał - do 15 maja;

- III kwartał - do 15 września;

- IV kwartał - do 15 listopada.

Właściciele domków letniskowych będą zobowiązani uiścić całość należnej opłaty
do 15 maja danego roku.

Wzory deklaracji obowiązujące od 1 sierpnia 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

powyższy druk deklaracji jest aktywnym formularzem pdf,  po pobraniu można go wypełnić komputerowo i wypełniony wydrukować, złożyć w urzędzie lub wysłać przez EPUAP podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej lub Komunalnym Zakładzie Budżetowym  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przesłać drogą pocztową lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Linki do uchwał Rady Gminy w Łososina Dolna dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

UCHWAŁA NR 143/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR 142/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna.

UCHWAŁA NR 140/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 139/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna.

UCHWAŁA NR 255/XXXI/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 22 listopada 2013 w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR 271/XXXII/2013 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna


Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr 183/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uchwała nr 184/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych.


Ministerstwo Środowiska   "Utrzymanie czystości i porządku w gminach"


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]