Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Działając na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 z późn.zm.) WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony od dnia 1.01. 2019 r. do 31.12. 2019 r.

Nabór uczestników do realizowanych projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty zewnętrzne

Nabór uczestników do realizowanych projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty zewnętrzne

Wtorek, 6 listopada 2018

Projekt "POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ. POSTAW NA SIEBIE" „Postaw na przyszłość. Postaw na siebie" jest realizowany przez InterKadra Sp. z o.o. w ramach 8 Osi Priorytetowej - Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddział

strony 1 2 3 4 5