Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dostępne tutaj.