Apel w sprawie przestrzegania zasad nadzoru i opieki nad zwierzętami domowymi!

APEL WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

w sprawie:  przestrzegania zasad nadzoru i opieki nad zwierzętami domowymi

 

 

W związku z docierającymi od mieszkańców naszej gminy interwencjami  dotyczącymi braku właściwego nadzoru właścicieli nad zwierzętami domowymi, w szczególności nad psami,  co przekłada się na stwarzanie z ich strony  zagrożenia dla mieszkańców, a w tym dzieci, przypominam wszystkim właścicielom i posiadaczom   zwierząt domowych (psów) o obowiązkach wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt i Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Łososina Dolna, a w szczególności:

 

  • zapewnienia właściwych warunków bytowania oraz stały i skuteczny dozór,
  • prowadzenia psa na terenie publicznym na smyczy oraz z nałożonym kagańcem,
  • zwalniania z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych i tylko w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad psem (nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne),
  • zwalniania z uwięzi na terenie nieruchomości tylko w sytuacji gdy posesja jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający samodzielny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana ze stosownym ostrzeżeniem,
  • usuwania przez właściciela psa zanieczyszczeń pozostawionych w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.),

 

Zwracamy uwagę, iż nieprzestrzeganie tych zasad skutkować może sankcjami   w stosunku do właściciela wynikającymi z  art. 77 Kodeksu wykroczeń który stanowi że:

„ § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”