Raport o stanie Gminy Łososina Dolna za 2020 rok

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Łososina Dolna za 2020 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późniejszymi zmianami).

 

Raport o stanie Gminy Wójt przedkłada co roku Radzie Gminy do dnia 31 maja.

 

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. Debata nad raportem za 2020 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej w dniu 27 maja 2021 roku (t. j. czwartek) o godz. 900 w  Budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna.

 

W debacie oprócz Radnych mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. W związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 26 maja 2021 r. (t.j. środa) do godziny 15.00 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem dostępnym tutaj.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Romanek