Wybory uzupełniające do Rady Gminy

K O M U N I K A T

Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 13 lipca 2021 r.
Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.
W związku z zarządzonymi na dzień 19 września 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Łososinie Dolnej w okręgu wyborczym nr 8, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego, należy przesłać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I na adres nowy-sacz@kbw.gov.pl do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 1600. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zawiadomienia należy przesłać do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Łososinie Dolnej. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu (adres j. w.), w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godz. 1600.
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Łososina Dolna za pośrednictwem Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Łososinie Dolnej więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej do dnia 6 września 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 14 września 2021 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Łososina Dolna do dnia 10 września 2021 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Nowym Sączu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 20 grudnia 2021 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: nowy-sacz.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.


Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu I
(-) Janusz Przepióra

 

Więcej informacji w BIP łososiny Dolnej