Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w dniu 18.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz z dnia 18.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w miejscowościach: Łososina Dolna, Wronowice, Żbikowice”.


Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowościach:
- obręb Łososina Dolna: dz. ew. nr 418, 584, 562/8, 562/10, 583/19, 589/9, 589/11, 589/13, 592/6, 592/8, 593/4, 594/4, 589/18, 595/3


- obręb Wronowice: dz. ew. nr 14, 20, 66, 19, 57/2, 57/3, 58, 67/6, 68/2, 71/10, 70/2, 69/6, 25/2, 26/2, 73/2


- obręb Żbikowice dz. ew. nr 122, 124, 198, 207, 113, 234, 61/1, 62/1, 63/1, 73/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 81/2, 82/2, 114/2, 115/2, 118/2, 120/2, 168/2, 184/2, 185/2, 193, 194/2, 199/1, 202/1, 203/2, 204, 226/2, 235/3, 248/1, 253/1, 279/1, 280/1, 192/1, 241/1, 240/1, 201/3, 158/2, 206, 310, 116/1, 116/2, 261/1, 257/1, 252/1, 70, 68, 65/1, 223, 222


W związku z powyższym wszelkie wyjaśnienia w powyższej sprawie lub inne wnioski można zgłosić w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pokój Nr 20 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Stosownie do art. 41 §1 kodeksu postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek w toku postępowania zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.