Informacja w sprawie prowadzonych prac geodezyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
na obszarze
Gminy Łososina Dolna

Celem prac jest weryfikacja i  uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji  gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna

W związku z realizacją projektu unijnego pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Nowosądeckim, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urząd Gminy w Łososinie Dolnej informuje, że na terenie gminy realizowane są prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z poprawą jakości mapy ewidencyjnej i aktualizacją danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Wykonawcą prac jest firma GEOKART International Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie. Osoby wykonujące pomiary budynków, granic działek ewidencyjnych lub wykonujące zdjęcia lotnicze niskiego pułapu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów), posiadają imienne identyfikatory oraz upoważnienia Starosty Nowosądeckiego, na zlecenie którego realizowane są ww. prace. Pracownicy wyposażeni będą również w koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA”.

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  2019 poz. 725 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

Właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o umożliwienie przeprowadzenia pomiaru oraz udzielanie informacji o posiadanych budynkach.

W razie pytań, wątpliwości lub w celu weryfikacji osób wykonujących pomiary terenowe prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod numerem tel. 018 4141768 lub 018 4141764.