Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zapytania z wolnej ręki

Na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214 ust.1 pkt 11  ustawy z dnia 11 września 2019 r -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2021. poz. 1129 z poźn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest :

 

„Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od Właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Łososina Dolna w 2022 roku”

 

Znak sprawy: IFS.271.33.2021.SA 

Nr ogłoszenia na BZP: 2021/BZP 00294422/02

 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
lub za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej

Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.33.2021.SA

Więcej szczegółowych informacji i niezbędnych dokumentów jest dostępnych w BIP