Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji - wyłożony do publicznego wglądu.

OGŁOSZENIE KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191; zm.: Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2017 r. poz. 653 oraz z 2020 r. poz. 462.)
informujemy, że w dniach od 21 czerwca 2022 r. do 21 lipca 2022 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji, obejmującego nieruchomości stanowiące działki zajęte pod drogi, oznaczone w ewidencji gruntów:

  1. działka ewidencyjna nr 199 o powierzchni 0,41 ha położona w Białejwodzie,
  2. działka ewidencyjna nr 201 o powierzchni 0,06 ha położona w Białejwodzie,
  3. działka ewidencyjna nr 347 o powierzchni 0,11 ha położona w Łękach.

            Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej – w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, pok. nr 15.

 

/-/ Adam Wolak