Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

IFS.6811.74.2022.MM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 815) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

 

Lp.

Położenie

Opis  nieruchomości

Pow. w

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

1.

Tęgoborze

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Sportowej  w Tęgoborzy, oznaczona jako część działki ew. nr 113/30, objęta księgą wieczystą NS1S/00107150/9.

585,00

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach usług w obszarze rekultywacji Zbiornika Rożnowskiego.

Minimalna miesięczna stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej sprzyjającej rozwojowi turystyki wynosi 0,41 zł netto za 1 m2 dzierżawionej powierzchni, która zostanie powiększona o stawkę podatku VAT wg obowiązujących przepisów.

Czynsz najmu będzie płatny z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Czynsz będzie waloryzowany w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej na okres 21 dni licząc od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 lipca 2022r.

Informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, pokój nr 15, tel. 18-444-80-02 w.515, 18-521-85-15.

Wójt Gminy

 mgr Andrzej Romanek