Zamówienia Publiczne - nowy przetarg - „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania: Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”

Data zamieszczenia ogłoszenia:  2022-09-15

​Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Tryb zamówienia:
tryb podstawowy – art. 275 pkt 2)
Termin składania ofert:2022-10-07
Procedura unijna (powyżej progów):
Nie
Identyfikator postępowania:IFS.271.47.2022.SA
Numer ogłoszenia:2022/BZP 00349674/01
Pełna treść ogłoszenia:
ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Znak sprawy: IFS.271.47.2022.SA
Nr ogłoszenia na 2022/BZP 00349674/01
 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Termin składania ofert: 7.10.2022 godzina 09:00
Otwarcie ofert:  7.10.2022 godzina 09:30
 
Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl
 
Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.47.2022.SA

Dokumentacja przetargu znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki"


„Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości
Tęgoborze”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości
Tęgoborze”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁOSOSINA DOLNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892446
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 300
1.5.2.) Miejscowość: Łososina Dolna
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-314
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 184448002
1.5.8.) Numer faksu: 18 541 21 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: astudzinska@lososina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości
Tęgoborze”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c06e76b-34db-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349674/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15 12:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006770/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w
miejscowości Tęgoborzy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15
2022-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej MarketplanetOnePlace, określone w regulaminie platformy.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać darmowe konto na platformie zakupowej MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca posiadający konto na platformie zakupowej MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/ ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu platformy zakupowej MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej
MarketplanetOnePlace https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania na swojej stronie internetowej www.lososina.pl oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na platformie zakupowej MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/klikając wcześniej opcję „Strefa Wykonawcy” lub ze strony głównej z zakładki postępowania.
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem odpowiedniego wzoru formularza dostępnego na platformie zakupowej MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
8.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
8.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej MarketplanetOnePlacehttps://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/jako załączniki.
8.4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje na temat RODO zawarte są w rozdziale 32 SWZ niniejszego postępowania
INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15
2022-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
4.1.2.) Numer referencyjny: IFS.271.47.2022.SA
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy do 500 m3/d i 4800 RLM oczyszczalni ścieków w miejscowości Tęgoborze”:
ETAP I – wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie części prac budowlanych, których wartość według Tabeli Elementów Rozliczeniowych (wykazu cen) dołączonej do oferty
Wykonawcy wraz z wartością prac projektowych z tejże Tabeli nie przekraczają 50% wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1; roboty budowlane zaliczone do ETAPU I określone zostaną w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.
ETAP II – pozostały zakres wynikający z umowy tj. pozostałe roboty budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do 30%, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
2. Powtórzenie podobnych robót budowlanych do wysokości 30% zamówienia podstawowego.
Zakres robót podobnych:
• Roboty ziemne i montażowe,
• Roboty polegające na budowie nowych obiektów budowlanych,
• Modernizacja (adaptacja) istniejących obiektów budowlanych,
3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:
• W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7) Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na potwierdzenie ich
spełnienia.
• Obowiązywać będą te same zasady dotyczące podwykonawstwa.
• Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do pierwotnego zamówienia i umowy.
4.3.) Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15

2022-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
a). Nazwa kryterium: „cena brutto”
Waga kryterium: 60 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C= C min X 60 %
C bad
gdzie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
b). kryterium „podział ceny ofertowej brutto”:
Oferta, w której będzie zachowany procentowy podział ceny ofertowej brutto zgodnie objaśnieniami do Tabeli Elementów
Rozliczeniowych (TER) – wykazu cen, otrzymuje: 15 pkt.
Oferta, w której nie będzie zachowany procentowy podział ceny ofertowej brutto zgodnie z objaśnieniami do Tabeli Elementów
Rozliczeniowych (TER) – wykazu cen, otrzymuje: 0 pkt.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 15 punktów.
W przypadku braku przedłożenia wraz z ofertą Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) – wykazu cen Zamawiający przyzna w ocenie oferty 0 punktów.
c). kryterium: „długość okresu gwarancji”
Waga kryterium: 25 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji za wady to 4 lat.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji za wady tylko w pełnych latach.
- oferta z 4 letnim okresem gwarancji otrzyma 5 pkt
- oferta z 5 letnim okresem gwarancji otrzyma 10 pkt
- oferta z 6 letnim i większym okresem gwarancji otrzyma 25 pkt
Oferta z okresem gwarancji poniżej 4 lat otrzyma 0 pkt.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 25 punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: podział ceny ofertowej brutto
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: "długość okresu gwarancji”
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15
2022-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
A. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2. Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.
3. Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 10.000.000,00 PLN,
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:
4.1 Wykonawca spełnia ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykaże, że dysponuje:
a) Zespołem projektantów w składzie m.in.:
• Projektant branży architektonicznej – 1 osoba
• Sprawdzający branży architektonicznej – 1 osoba
• Projektant branży konstrukcyjnej – 1 osoba
• Sprawdzający branży konstrukcyjnej – 1 osoba
• Projektant branży sanitarnej – 1 osoba
• Sprawdzający branży sanitarnej – 1 osoba
• Projektant branży elektrycznej i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
i Automatyka) – 1 osoba
• Sprawdzający branży elektrycznej i AKPiA (Aparatura Kontrolno-
Pomiarowa i Automatyka) – 1 osoba
Wszystkie osoby muszą posiadać minimum 5 letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w przedmiotowej specjalności.
b) Dysponowanie osobami do kierowania robotami – minimum:
• Kierownik budowy branży konstrukcyjnej – 1 osoba
• Kierownik robót branży sanitarnej – 1 osoba
• Kierownik robót branży elektrycznej – 1 osoba
4.2 Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia jeżeli wykaże, że:
wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie):
a) Wykazanie minimum 2 dokumentacji projektowych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200,00 m3/d.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
• Wykazu usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty/wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ/
b). Wykazanie minimum 2 robót w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków, których wartość jest nie mniejsza niż 5.000.000,00 zł brutto każda ,
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w UZP.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:
• Wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15
2022-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty /wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik
nr 3 do SWZ/
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały zapisane w rozdziale 20 - pn.
INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH .
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 ).
Szczegółowe informacje na temat WADIUM zostały zamieszczone w rozdziale 23 SWZ do niniejszego postępowania.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w paragrafie 18 i 19 i 20 we wzorze umowy - będącym załącznikiem nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://lososina.ezamawiajacy.pl/app/login/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI.
1. Postępowanie prowadzone jest trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich
ulepszenia, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z poźn .zm.)– zwanej dalej PZP.
2. W przypadku skorzystania z możliwości negocjacji Zamawiający ogranicza do 3, liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający zaprosi pierwszych trzech Wykonawców, którzy otrzymali kolejno trzy najwyższe liczby punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XVII niniejszej SWZ.
PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15
2022-09-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
1. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
2. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem
3. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
4. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
5. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
6. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
7. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00349674/01 z dnia 2022-09-15


Więcej szczegółowych informacji oraz załączniki dostępne TUTAJ