O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Łososina Dolna

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)     

zawiadamiam

I. o podjęciu przez Radę Gminy Łososina Dolna uchwały Nr 51/VII/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna, uchwalonego uchwałą Nr 114/XV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 249/08 poz.1575 z późn. zm.) dotyczącej:

1) zmiany zapisów zawartych w § 47 ust. 1 pkt 2 części tekstowej planu w odniesieniu do obszaru oznaczonego na załączniku graficznym nr 3 do ww. uchwały,

2) zmiany przeznaczenie terenów położonych we wsiach: Tęgoborze i Witowice Dolne w  zakresie określonym na zał. graficznych Nr 1, 2 i 4 do ww. uchwały;

 

II. o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Urzędu Gminy Łososina Dolna (33-314 Łososina Dolna) w terminie do dnia 5 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Andrzej Romanek

Wójt Gminy

 

Załączniki - Uchwała nr 51.VII.19 z dnia 30 kwietnia 2019