Gmina Łososina Dolna chce inwestować w gospodarkę ściekową

W dniu 27 września 2019 r. została podpisana umowa w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej. Inwestorem jest  Gmina Łososina Dolna, a Wykonawcą Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych.

„To nasza kolejna planowana inwestycja dla Mieszkańców Gminy Łososina Dolna” – podkreśla Andrzej Romanek, gospodarz gminy.

Oprócz rozbudowy oczyszczalni w Łososinie Dolnej, Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmuje także wykonanie stacji zlewnych ścieków dowożonych na teren oczyszczalni w Łososinie i Tęgoborzu. Stacje te będą wyposażone w kontrolę jakości ścieków, które wozami asenizacyjnymi są przywożone na nasze oczyszczalnie. Przedmiotowe opracowanie jest niezbędne w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej.

„Chcemy w jak największym stopniu skorzystać z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Aby tego dokonać, już dzisiaj musimy się przygotować pod planowane oraz konieczne i oczekiwane przez Mieszkańców inwestycje w gospodarkę ściekową. To bardzo kosztowne przedsięwzięcie idące w miliony złotych. Sami jako Gmina nie jesteśmy w stanie tego sfinansować. Jedynie współfinansowanie ze środków europejskich daje szansę, na realizację tego zadania w przyszłości. Aby z tej szansy skorzystać musimy planować i projektować kluczowe przedsięwzięcia z wyprzedzeniem. Po przeprowadzonych analizach z Projektantami oraz dyskusjach, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanęła na stanowisku, iż rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łososinie Dolnej jest najbardziej racjonalna” - reasumuje Wójt Andrzej Romanek.

Koszt opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 43.450,00 zł  

Termin wykonania: 13.12.2019 r.