Mamy dużą dotację na zakup samochodu strażackiego!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał 4 października br. umowy z małopolskimi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Dotacja dla OSP w Łososinie Dolnej przyznana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 360.000 zł.

Jednostkę OSP Łososina Dolna reprezentował Prezes OSP pan Andrzej Pawłowski oraz Skarbnik OSP pan Krzysztof Seruga. W uroczystości uczestniczył również Poseł na Sejm RP pan Edward Siarka oraz Prezes Gminnego Związku OSP RP, a zarazem Wójt Gminy Łososina Dolna pan Andrzej Romanek.

Na zakup samochodu został już rozstrzygnięty przetarg nieograniczony, który wyłonił dostawcę. Koszt zakupu nowego wozu strażackiego to kwota 789.783,00 zł.

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z:

  • dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 260.000 zł.
  • dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000 zł.
  • dotacji udzielonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 130.000 zł.
  • dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program „Bezpieczna Małopolska” w kwocie 50.000 zł.
  • dotacji celowej udzielonej przez Gminę Łososina Dolna w kwocie 210.000 zł., w tym ze sprzedaży samochodu OSP Łososina Dolna,
  • środków własnych jednostki OSP Łososina Dolna w kwocie 39.783 zł.

Średni samochód będzie niezwykle pomocny przy akcjach w których uczestniczą  Druhowie OSP będąc w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Samochód umożliwi jednostce prowadzenie akcji ratunkowych zarówno w przypadku pożarów, powodzi, huraganów, ale i w innych sytuacjach zagrożenia. Nowy samochód poprawi również sprawność jednostki, zwiększy gotowość bojową do działań ratowniczych oraz skróci czas dotarcia na miejsce interwencji. Możemy zatem skutecznie dbać o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Łososina Dolna.