II stopień alarmowy

Łososina Dolna, 9 październik 2019 r.

K O M U N I K A T

d o t.    w p r o w a d z e n i a   d r u g i e g o    s t o p n i a   a l a r m o w e g o  

 C R P (stopień BRAVO-CRP)

 

W związku z wprowadzeniem II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeniem nr 197 z dnia 7 października 2019 r. obowiązującego od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59,  Urząd Gminy w Łososinie Dolnej  informuje o konieczności podjęcia następujących działań :

  • wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, 
  • wprowadzić monitoring i weryfikację, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  • sprawdzić dostępność usług elektronicznych,
  • poinformować podległych pracowników o konieczności  zachowania zwiększonej czujności w  stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów,
  • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów  teleinformatycznych,
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów,
  • wprowadzić całodobowe dyżury teleinformatyczne dla administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Personel gminnych jednostek administracyjnych prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności w korzystaniu z systemów teleinformatycznych oraz o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej wszelkich nieprawidłowości związanych z eksploatacją w/w systemów.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Romanek