Informacja o wynikach kosultacji społecznych

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Łososina Dolna.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 145 Wójta Gminy Łososina Dolna  z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw położonych  na terenie Gminy Łososina Dolna  w dniach od 25 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r.  z mieszkańcami wszystkich Sołectw  Gminy przeprowadzone zostały konsultacje  projektów statutów  poszczególnych sołectw .

Informacja o konsultacjach społecznych umieszczona została, na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach wchodzących w skład Gminy.
Projekty statutów sołectw  dostępne były:

1)w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Łososina Dolna  pod adresem  https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,m,327501,kadencja-2018-2023.html ;
2) w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej w pokoju nr 25.

Uwagi i opinie do treści projektów statutów  poszczególnych sołectw można było składać na formularzu  konsultacji społecznych:
 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@lososina.pl.;
 2) osobiście - poprzez złożenie pisma w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej  33, 33-314
  Łososina Dolna 300, pok. nr 12;
3) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej 33, 33-314  Łososina Dolna 300.

W okresie przeznaczonym na konsultacje społeczne nie została złożona żadna  uwaga lub opinia dotyczące zmian w statutach sołectw Gminy Łososina Dolna .

Uznaje się zatem, że mieszkańcy Gminy Łososina Dolna nie mają żadnych uwag do  treści poddanych pod konsultacje projektów statutów, wobec czego zostaną one przedłożone do uchwalenia Radzie Gminy w Łososinie Dolnej.

 

Wójt Gminy 

mgr Andrzej Romanek