Uwaga! Zmiana indywidualnych kont bankowych dotyczących podatków i opłat za odpady komunalne

Uwaga!

Zmiana indywidualnych kont bankowych dotyczących

podatków i opłat za odpady komunalne.
 

Informacja o terminach:

==> składania deklaracji (osoby prawne):

 • na podatek od nieruchomości - DN-1 wraz z załącznikami (ZDN-1, ZDN-2),
 • na podatek rolny - DR-1 wraz z załącznikami (ZDR-1, ZDR-2),
 • na podatek leśny - DL-1 wraz z załącznikami (ZDL-1, ZDL-2),
 • na podatek od środków transportowych - DT-1 wraz załącznikiem (DT-1/A).

==> składania informacji (osoby fizyczne) w sprawie:

 • podatku od nieruchomości – IN – 1 wraz z załącznikami (ZIN-1,  ZIN-2, ZIN-3),
 • podatku od rolnego – IR – 1 wraz z załącznikami (ZIR-1,  ZIR-2, ZIR-3),
 • leśnego – IL - 1 wraz z załącznikami (ZIL-1,  ZIL-2, ZIL-3).

==> płatności podatków.

Deklaracje dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy https://www.lososina.pl/pl/291/0/druki-i-formularze-do-pobrania.html lub w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.


Osoby prawne:

1. DEKLARACJE

 • na podatek od nieruchomości DN-1 - do 31 stycznia każdego roku podatkowego,
 • na podatek rolny DR-1 - do 15 stycznia każdego roku podatkowego,
 • na podatek leśny DL-1 - do 15 stycznia każdego roku podatkowego (lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego).

2. TERMIN PŁATNOŚCI

 • podatek od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia 
 • podatek rolny:

I rata do 15 marca każdego roku podatkowego
II rata do 15 maja każdego roku podatkowego
III rata do 15 września każdego roku podatkowego
IV rata do 15 listopada każdego roku podatkowego

 • podatek leśny - do 15 każdego miesiąca
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby fizyczne:

1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO (IN-1, IR-1, IL-1)

 • w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

2. TERMIN PŁATNOŚCI

 • podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

I rata do dnia 15 marca  każdego roku podatkowego
II rata do dnia 15 maja każdego roku podatkowego
III rata do dnia 15 września każdego roku podatkowego
IV rata do dnia 15 listopada każdego roku podatkowego
lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.


Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):

1. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (DRUK DT-1) ORAZ ZAŁĄCZNIK O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH (druk DT-1/A):

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

2. TERMIN PŁATNOŚCI

I rata  do 15 lutego  każdego roku podatkowego,

II rata do 15 września każdego roku podatkowego,

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego(I rata);do dnia 15 września danego roku (II rata);

2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.                        


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2020 ROKU NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJA NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 • Również przy każdej zmianie liczby osób należy złożyć korektę deklaracji.

TERMIN PŁATNOŚCI

 • I rata do 15 marca każdego roku podatkowego
 • II rata do 15 maja każdego roku podatkowego
 • III rata do 15 września każdego roku podatkowego
 • IV rata do 15 listopada każdego roku podatkowego

Jeżeli termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), to termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy.

Deklaracje dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy: https://www.lososina.pl/mfiles/291/28/0/z/Uchwala.109.XIII.2019.12.12-1-.pdf

Wpłaty podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe lub w kasie Urzędu Gminy albo u Sołtysa Wsi.