Zarządzenie Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE  Nr 41

WÓJTA GMINY ŁOSOSINA DOLNA

z dnia  11 marca  2020 r.

w sprawie: zobowiązania Agnieszki Bugajskiej i Anny Chełmeckiej s. c. do dokonania  całkowitego zawieszenia  funkcjonowania  ( zamknięcia ) żłobków i klubu dziecięcego.

Na podstawie  art. 8 i art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 326) i Polecenia Nr 1/2020  Wojewody Małopolskiego w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania ( zamknięcia ) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych z dnia 11 marca 2020 r. znak : WN-II.0121.1.202031.

zarządza się,  co następuje:

§ 1.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zobowiązuję w trybie nadzoru Agnieszkę Bugajską i Annę Chełmecką s. c. do dokonania całkowitego zawieszenia  funkcjonowania  ( zamknięcia) :

  1. Klubu dziecięcego „Tęcza” ul. Sądecka 156 , 33-312 Tęgoborze ;
  2. Żłobków „ Tęcza” 33-314 Łososina Dolna 399 i Łęki 25

w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością  przedłużenia tego terminu.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Agnieszce Bugajskiej i Annie Chełmeckiej jako podmiotowi prowadzącemu klub dziecięcy i żłobki.

§ 3.

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej oraz w siedzibach podmiotu prowadzącego klub dziecięcy i żłobki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

Uzasadnienie

W trybie sprawowanego nadzoru zgodnie  art. 8 i art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 326) oraz Poleceniem Nr 1/2020  Wojewody Małopolskiego w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania
( zamknięcia ) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych z dnia 11 marca 2020 r. znak : WN-II.0121.1.202031 niniejsze zarządzenie ma na celu zapobieganie zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej u ludzi , wywołanej tym wirusem a także ograniczenia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.