Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje celowe na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna.

Zarządzenie Nr 42

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 16 marca  2020 roku

 

w sprawie:   udzielenia  dotacji  na  realizację  w  2020  roku  zadań publicznych Gminy   Łososina  Dolna w  zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 4 ust.1 pkt 16 i pkt 17  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie(T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1570) oraz Uchwały Nr 86/XI/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 30 września 2019r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na 2020 rok zmienionej uchwałą nr 114/XIV/2019 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 grudnia 2019 r., oraz Działu VI „Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert” pkt.3 i pkt. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 12 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnego z załącznikiem do Zarządzenia Nr 12 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Łososina Dolna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej dla rozpatrzenia ofert, udzielam dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych dla podmiotów, według załącznika do niniejszego zarządzenia.  

§2

Wyniki otwartego konkursu ofert publikuje się:

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. Działalności Gospodarczej Sportu i Turystyki.                                              

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Romanek

 

Łososina Dolna dnia, 16 marzec  2020 r.


 Załącznik do Zarządzenia Nr 42

Wójta Gminy Łososina Dolna

                                                                                         z dnia  16 marca 2020 roku

Wykaz

podmiotów, które otrzymały dotacje celowe

 na wsparcie realizacji w 2020 roku zadań publicznych

Gminy Łososina Dolna z zakresu:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 153.700,00 zł

1. Ludowy Klub Sportowy „ŁOSOŚ” Łososina Dolna          -  50.000,00 zł

2. Klub Sportowy „HART” Tęgoborze                                -  54.000,00 zł

3. Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA” Witowice Dolne      -  40.000,00 zł

4. Akademia „FOOTBAL START” Witowice Górne              -    4.800,00 zł

5. Akademia „Piłkarska BART-GOL” Tęgoborze                -    4.900,00 zł

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –  80.000,00 zł

 

 1. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Michalczowa” Michalczowa - 23.000,00 zł

 2. Stowarzyszenie „Dolina Inicjatyw” Łososina Dolna                       - 20.000,00 zł

 3. Stowarzyszenie „Twórcza Kreatywność” Łososina Dolna             - 20.000,00 zł

 4. Stowarzyszenie „Muzyka dla wszystkich” Tęgoborze                   - 17.000,00 zł

 

POBIERZ PDF ==> ZARZĄDZENIE NR 42