Informacja - zwrot podatku akcyzowego

Zbliża się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2020 rok. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną, uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy poniższe zasady składania wniosków:

  1. formularz wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy lub osobiście w Urzędzie Gminy (będą wyłożone w holu wejściowym),
  2. prawidłowo wypełnione i podpisane wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami tj.; fakturami za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.,  oraz w przypadku posiadania zarejestrowanych dużych jednostek bydła informacją z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2019 rok, należy złożyć w zaklejonej kopercie, teczce papierowej lub opakowaniu foliowym do skrzynki znajdującej się w holu wejściowym budynku Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie od  3 – 31 sierpnia 2020 roku,
  3. we wniosku należy obowiązkowo podać numer konta na który zostaną przelane pieniądze,
  4. rolnicy którzy złożyli wnioski w I terminie i nie wykorzystali pełnego limitu zwrotu, a chcą złożyć wniosek uzupełniający w II terminie, powinni telefonicznie uzgodnić brakującą ilość litrów z pracownikiem Urzędu Gminy pod nr. telefonu (18) 444-80-02 (sekretariat)  lub (18) 444-80-02 wew. 531. W przypadku złożenia wraz z wnioskiem w I terminie wyżej wymienionej informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o ilości dużych jednostek bydła, przy składaniu wniosku uzupełniającego w II terminie nie ma konieczności jej dołączania.

 

Przypominamy:

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł. x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł. x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie: od 1 - 30 października 2020 roku.

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku lub pytań dotyczących składania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny na podany wyżej numer.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego