Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Uchwałą Rady Gminy w Łososinie Dolnej nr. 314/XXXII/2021 z dnia 28.12.2021 został przyjęty Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Łososina Dolna

 

 

„ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Łososina Dolna
gmina Łososina Dolna”

Gmina Łososina Dolna realizuje projekt w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na realizację przedmiotowego projektu pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach:
Osi 5 – Ochrona środowiska,
Działania 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
Podziałania 5.2.2 – Gospodarka odpadami – spr

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Gminę Łososina Dolna z Zarządem Województwa Małopolskiego w dniu
30.06.2020 r. a następnie zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 02.09.2020 r. i Aneksem nr 2 z dnia 05.01.2021 r. Wartość całkowita projektu wynosi  – 976 385,35 zł., w tym dofinansowanie w ramach RPO w wysokości 85 % - 829 927,55 zł., wkład własny Gminy 15 % - 146 457,80 zł.

Po zrealizowaniu projektu powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych który będzie zlokalizowany na działce na której mieści się siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej ŁOSOSINA Sp. z o.o.. W ramach PSZOK-u  wybudowane zostaną wiaty pod którymi postawione zostaną kontenery przeznaczone do segregacji odpadów. Zakupiony i posadowiony w miejscu realizacji PSZOK-u zostanie kontener socjalno-warsztatowy, wykonana zostanie niezbędna instalacja elektryczna, oświetlenie i monitoring terenu PSZOK-u.

Na terenie PSZOK-u znajdzie się również ścieżka edukacyjna. Ponadto oprócz kontenerów w ramach wyposażenia nowopowstałego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zakupione zostaną także ciągnik z ładowaczem czołowym, rębak do gałęzi, ręczny wózek paletowy i waga magazynowa.

Wszystkie prace poprzedzone zostaną wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast zwieńczeniem robót będzie przedłożenie przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie udziału niesegregowanych odpadów komunalnych w ogólnej liczbie odpadów poprzez przygotowanie do ponownego użycia oraz podwyższenie efektywności segregowania na terenie gminy Łososina Dolna.

W ramach funkcjonowania PSZOK-u ze strumienia odpadów wydzielone zostaną następujące frakcje: szkło, plastik, papier, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, chemikalia po farbach, lakierach i chemii gospodarstwa domowego, opony, tekstylia, odpady zielone i popioły.

W wyniku realizacji projektu powstanie jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przeznaczony dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna.

Poniżej kilka zdjęć rozpoczętych prac

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. Umowa (rozmiar pliku: 417.51 KB)

GALERIA