UWAGA !!!

Informacja dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu informuje, że na terenie Gminy Łososina Dolna, w dniach 20 lipca do 30 listopada 2021 roku, realizowane będą prace geodezyjne, mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z poprawą jakości mapy ewidencyjnej i aktualizacją danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Zakres prac obejmuje wykonanie zdjęć lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz wykonanie pomiarów położenia i kształtu budynków wraz z określeniem ich funkcji (mieszkalne, gospodarcze, usługowe i inne obiekty), a także sposobu użytkowania gruntów w terenach zabudowanych. W drugiej kolejności (w okresie październik – listopad), w ramach wykonywanych prac geodezyjnych, przeprowadzone zostaną również ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wyłącznie dla tych odcinków granic, których przebieg będzie kolidował z budynkami posadowionymi w tych granicach. O tych czynnościach zainteresowane strony (właściciele/władający/zarządcy) zostaną poinformowani odrębnymi zawiadomieniami, wysłanymi na adresy figurujące w rejestrze ewidencji gruntów.

 

Osoby wykonujące zarówno prace geodezyjne jak i zdjęcia lotnicze, posiadają imienne identyfikatory oraz upoważnienia Starosty Nowosądeckiego do wykonywania prac geodezyjnych w Gminie Łososina Dolna, na zlecenie którego realizowane są ww. czynności. Pracownicy terenowi wyposażeni będą również w koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA”.

W związku z sytuacją epidemiczną informujemy również, że pracownicy terenowi Wykonawcy będą przestrzegać wszystkich obostrzeń wynikających z nakazów Ministerstwa Zdrowia, zachowają podczas kontaktów bezpieczną odległość oraz będą zakrywali usta i nos maseczką.

Z drugiej strony, prosimy również o uszanowanie i zachowanie dystansu społecznego od pracowników terenowych. W przypadku gdy ktoś z Państwa przebywa na kwarantannie lub posiada objawy grypopodobne, prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracowników terenowych przed ich wejściem na grunt z zachowaniem dystansu nie narażającego zdrowia.

 

W celu zachowania bezpieczeństwa zaznaczamy również, że wykonywany pomiar nie wymaga wejścia do żadnego budynku oraz na etapie pomiaru nie wymaga podpisywania żadnych dokumentów oraz nie wymaga uiszczania żadnych opłat.

 

Wszystkie wykonywane prace dotyczą projektu unijnego pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), na lata 2014 - 2020, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Powiatem Nowosądeckim i Miastem Nowy Sącz, współfinansowanego środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wykonawcą prac jest firma GEOKART International Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art.13 ust.1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  2019 poz. 725 z późn. zm.) pracownicy wykonawcy mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.

W związku z powyższym, właścicieli oraz osoby władające nieruchomościami prosi się o umożliwienie przeprowadzenia pomiarów oraz udzielanie informacji o posiadanych budynkach.

 

W razie pytań, wątpliwości lub w celu weryfikacji osób wykonujących pomiary terenowe prosimy o kontakt bezpośrednio z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod numerem tel. 018 414 17 68 lub 018 414 17 54.