Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 7.09.2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Informacja również na stronie BIP gminy

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.

w (ha)

Przeznaczenie, opis nieruchomości

Cena

nieruchomości

brutto

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

 

Tabaszowa

 

Działka ewid. nr 76/2 powstała z podziału działki 76, ujawnionej w księdze wieczystej nr NS1S/00105999/8.

Dział III i IV księgi jest wolny i nie wykazuje obciążeń.

W rejestrze gruntów obręb Tabaszowa wpisana jest pod poz. rej. G279. Sklasyfikowana jest jako  dr-Tk.

Własność działki wpisana jest na Gminę Łososina Dolna,

Regon 491892446

z siedzibą w Łososinie Dolnej.

 

 

0,0115

 

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położona jest w północnej części wsi Tabaszowa w odległości ok. 7 km od centrum Łososiny Dolnej i ponad 4 km od drogi krajowej nr 75. Oznaczona jest jako działka ewidencyjna nr 76/2 o powierzchni 0,0115 ha. Działka jest niezabudowana.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łososina Dolna uchwalonym Uchwałą Nr 114/XV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008 r. (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 249, poz.1575 z późn.zm.) działka 76/2 obręb Tabaszowa znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: - KDW tj. tereny tras i urządzeń komunikacyjnych.

 

 

11 143,80zł

Cena zawiera podatek VAT w stawce 23%.

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działki ewidencyjne nr 77 i 78/7 położone w Tabaszowej.

Sprzedaż na podstawie uchwały nr 268/XXVII/2021 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łososina Dolna położonej w Tabaszowej.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej na okres 21 dni licząc od dnia 09.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, pokój nr 15, tel. 185218515.