Ogłoszenie Wójta Gminy Łososina Dolna w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie

FS.6811.140.2021.MM

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 3 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie.

 

      Na podsawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości:

 

  • przeznaczonych do oddania w najem pomieszczeń użytkowych w drodze przetargowej:

 

Lp.

Położenie

Opis  nieruchomości

Pow.

w

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Informacja
o przeznaczeniu
do wynajmu

1.

Tabaszowa

Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu o pow. 201,80 m2 znajdują się na parterze oraz o pow. 76,95 m2 na poddaszu budynku starej szkoły w Tabaszowej, który jest położony na działce nr 116 objętej księgą wieczystą NS1S/00005931/3.

 

44,80

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach usług publicznych (ozn. symb. 11.UP.1).

Minimalna miesięczna stawka czynszu za prowadzenie działalności gospodarczej lub innej (w budynku starej szkoły w Tabaszowej) wynosi 4,10 zł netto za 1 m2 wynajmowanej powierzchni, która zostanie powiększona o stawkę podatku VAT wg obowiązujących przepisów. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Czynsz będzie waloryzowany w miesiącu styczniu każdego roku kalendarzowego średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Czynsz nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych za wodę, kanalizację, energię elektryczną i odbiór odpadów komunalnych.

Umowa najmu  zostanie zawarta na okres trzech lat.

 

 

  • przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 

Lp.

Położenie

Opis  nieruchomości

Pow.

w

(ha)

Przeznaczenie nieruchomości

Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Informacja
o przeznaczeniu
do wydzierżawienia

1.

Łososina Dolna

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolnicze, położona w Łososinie Dolnej, oznaczona jako działki ew. nr 288/4 i 289/3 o łącznej pow. 0,21 ha objęte księgą wieczystą NS1S/00074174/2.

0,21

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach lasów, zalesień i zadrzewień (ozn. symb. 4.ZL).

Roczny czynsz dzierżawny za grunty klasy IV-VI i inne użytki w kwocie 33,60 zł (0,21 ha x 160,00 zł/ha) będzie płatny w dwóch ratach do 31 marca i do 31 sierpnia każdego roku.

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech lat.

 

 

 

  • przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Lp.

Położenie

Opis  nieruchomości

Pow.

w

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości

Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do użyczenia

1.

Skrzętla-Rojówka

Sala gimnastyczną o pow. użytkowej 479,01 m2 została dobudowana do budynku Szkoły Podstawowej w Rojówce, który znajduje się na działce nr 290/1 objętej księgą wieczystą NS1S/00075003/0.

 

479,01

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w terenach usług publicznych (ozn. symb. 8.UP.1).

Brak opłat.

 

Umowa użyczenia zawarta ze Szkolą Podstawową w Rojówce zostanie aneksowana na okres 2-óch lat, licząc od dnia 1 stycznia 2022r.

2.

Gmina Łososina Dolna

Witowice Górne cz.dz.81/1, Tęgoborze cz. dz. 113/24, Łososina Dolna cz. dz. 551/70, Bilsko cz. dz. 109, Tabaszowa cz. dz. 17, Świdnik cz. dz. 295 i Zawadka cz. dz. 62

 

19,50

Użyczenie gruntu pod 13 pojemników na odzież używaną.

Brak opłat.

 

Umowa użyczenia  zostanie przedłużona Małopolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie na okres 1-go roku, licząc od dnia  1 stycznia 2022r.

 

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej na okres 21 dni licząc od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia 27 grudnia 2021 r.

 

Informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, wydzierżawienia i oddania w użyczenie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej, pokój nr 15, tel. 18-521-85-15.