Zawiadomienie

Łososina Dolna 06.12.2021 r.

Nasz znak: IFS.6220.2.2021.SzJ                                                           

 

ZAWIADOMIENIE

 

             Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) Wójt Gminy Łososina Dolna

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K w miejscowościach: Łososina Dolna, Wronowice, Żbikowice”.         

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane m w miejscowościach:

- obręb Łososina Dolna: dz. ew. nr  418, 584, 562/8, 562/10, 583/19, 589/9, 589/11, 589/13, 592/6, 592/8, 593/4, 594/4, 589/18, 595/3

- obręb Wronowice: dz. ew. nr 14, 20, 66, 19, 57/2, 57/3, 58, 67/6, 68/2, 71/10, 70/2, 69/6, 25/2, 26/2, 73/2

- obręb Żbikowice dz. ew. nr 122, 124, 198, 207, 113, 234, 61/1, 62/1, 63/1, 73/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 81/2, 82/2, 114/2, 115/2, 118/2, 120/2, 168/2, 184/2, 185/2, 193, 194/2, 199/1, 202/1, 203/2, 204, 226/2, 235/3, 248/1, 253/1, 279/1, 280/1, 192/1, 241/1, 240/1, 201/3, 158/2, 206, 310, 116/1, 116/2, 261/1, 257/1, 252/1, 70, 68, 65/1, 223, 222

            Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zostało wszczęte na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz  z dnia 18.11.2021 r. 

           

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Opinię w przedmiotowej sprawie wydaje   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

            Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

           

Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie do protokołu w terminie 30 dni od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia 5 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna, w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych – I piętro, pokój nr 20 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek 7.00 do 15.00, piątek 7.00 do 14.00. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łososina Dolna. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                  mgr  Andrzej ROMANEK