Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zadań ochronnych ustanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla obszaru Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie działając na podstawie art. 28 ust. 3, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm), zawiadamia o wyłożeniu projektu zmiany planu zadań ochronnych ustanowionego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087, położonego na terenie gmin: Limanowa (miejska), Słopnice, Tymbark, Laskowa, Łososina Dolna, Limanowa (wiejska);.

Projekt zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łososina PLH120087 przedstawiony został w formie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie. Zakres zmian w ustanowionym planie zadań ochronych obejmuje zmianę załącznika nr 4 w zakresie uszczegółowienia celów ochrony dla ww. obszaru Natura 2000
oraz oraz dodanie załącznika nr 4a wskazującego lokalizację obszarów dla których ustala się cele działań ochronnych.


W terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, tj. do dnia 18 stycznia 2022 r., zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w zakładce  „Natura 2000/Plany
zadań ochronnych”  (http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych).
W podanym wyżej terminie tj. do dnia 18 stycznia 2022 r., istnieje możliwość składania uwag i wniosków do zapisów projektu zmiany planu zadań ochronnych dla ww. obszaru
Natura 2000. Uwagi i wnioski można składać:
- w formie pisemnej – na adres: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków;
- ustnie do protokołu;
- na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków dla ww. projektu dokumentu jest
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elektroniczny/