Obwieszczenie o sporządzeniu projektów zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
działając na podstawie 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), oraz z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn.
zm.), podaje do publicznej wiadomości informację:

  • o sporządzeniu projektów zmian zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

1. Dolny Dunajec PLH120085, położony na terenie gmin: Czchów, Gręboszów, Gromnik,
Pleśna, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno, Zakliczyn, Wojnicz, Radłów,
Tarnów (gmina wiejska), Tarnów (gmina miejska);
2. Łososina PLH120087, położony na terenie gmin: Słopnice, Tymbark, Limanowa
(gmina miejska), Laskowa, Łososina Dolna, Limanowa (gmina wiejska);
3. Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, położony na terenie gmin: Chełmiec,
Łącko, Podegrodzie, Szczawnica, Stary Sącz, Łukowica, Kamienica, Krościenko
nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Nowy Sącz;
4. Grzymałów PLH120053, położony na terenie gminy Słaboszów;
5. Giebułtów PLH120051, położony na terenie gminy Książ Wielki;
6. Komorów PLH120055, położony na terenie gminy Miechów;
7. Kalina Mała PLH120054, położony na terenie gminy Miechów;
8. Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052, położony na terenie gmin:
Raciechowice, Łącko, Podegrodzie, Łososina Dolna, Jodłownik, Dobra, Limanowa
(gmina miejska), Laskowa, Limanowa (gmina wiejska), Łukowica, Słopnice;
9. Poradów PLH120072, położony na terenie gminy Miechów;
10. Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080, położony na terenie gmin: Niepołomice i Kłaj;
oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów zmian zarządzeń,

  • o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolna Soła PLH120083, położonego na terenie gmin: Wilamowice, Oświęcim (gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska), Brzeszcze, Kęty,
  • o sporządzeniu tymczasowych celów ochrony dla obszaru Natura 2000 Kwiatówka PLH120056, dla którego zakresu planu zadań ochronnych został uwzględniony w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Miechów.

 

Uszczegółowienie celów ochrony dla obszaru Kwiatówka PLH120056 zostało dokonane
w formie osobnego dokumentu przygotowanego jako tymczasowe cele ochrony.
Z projektami zmian ww. zarządzeń, uzasadnieniami oraz tymczasowymi celami ochrony,
można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie, w zakładce Natura 2000/plany zadań ochronnych: http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych.
Istnieje również możliwość składania uwag i wniosków do zmienionych zapisów planów
zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000.

Uwagi i wnioski do projektów zmian ww. zarządzeń w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, tj. do dnia 18.01.2022 r., mogą składać wszystkie zainteresowane osoby, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl. Konsultacjom podlegają jedynie zapisy zmienione.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Krakowie.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody