Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie :  ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022 / 2023   do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego , klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna

          Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2021 r.  poz. 1372  ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku  z art. 29 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz.  1082   ze zm. )

zarządzam co następuje :

§1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz  postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów  na rok szkolny 2022/2023   do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023  do klas pierwszych szkół podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Łososina Dolna, zgodnie z załącznikiem Nr  2  do zarządzenia.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łososina Dolna.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami dostępna pod linkiem