Zamówienia Publiczne - nowy przetarg

Informujemy, że dział Zamówienia Publiczne został zaktualizowany o nowe postępowanie przetargowe ===>>  nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 292411 K Bilsko –Znamirowice w km od 0+008,00 do 0+579,10 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 75 w km od 49+712,30 do 49+729,70) w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna.


Znak sprawy: IFS.271.21.2022.SA

Nr ogłoszenia na BZP: 2022/BZP 00174988/01

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ofertowego i innych załączników  załączonego poniżej oraz dostępnego na platformie Marketplanet dostępnego pod adresem strony internetowej: https://lososina.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 09.06.2022 godzina 09:00

Otwarcie ofert:  09.06.2022 godzina 09:30

Oferty należy składać ELEKTRONICZNIE za pośrednictwem platformy Marketplanet i stronę internetową:  https://lososina.ezamawiajacy.pl

Numer postępowania na platformie Marketplanet to: IFS.271.21.2022.SA

Więcej szczegółowych informacji dostępnych w sekcji "Załączniki

Więcej szczegółowych informacji dostępnych TUTAJ