Ogłoszenie Wójta Gminy

Łososina Dolna  03.07.2018 r.

Ogłoszenie

o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

oraz o możliwości składania uwag i wniosków

 

Wójt Gminy Łososina Dolna informuje o opracowaniu projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łososina Dolna na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025” oraz wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektowa Sanitarnego w Krakowie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu. Zarówno RDOŚ jak i PWIS odstąpiły od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się poprzez stronę internetową Gminy oraz w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, wyłożonej do wglądu w pok. nr 38.

Do projektu dokumentu mogą być składane wnioski w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia, do dnia 24.07.2018 r. w siedzibie Gminy Łososina Dolna.

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Golonka