Informacja o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Do dnia 2 listopada 2018 roku Gmina Łososina Dolna złoży wniosek o dofinansowanie do wymiany pieców  dla zainteresowanych którzy złożyli ankiety i oświadczenia o udziale w projekcie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu  - maj 2019 r.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą przedsięwzięcia z obszaru objętego SPR dotyczące:

1) wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – projekt typu A:

a) inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania – wsparcie możliwe jest jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r. Dofinansowaniem mogą być również objęte prace termomodernizacyjne w zakresie i na zasadach określonych warunkami konkursu.

Szczegółowe zasady ubiegania się dofinansowanie określa Regulamin dostępny pod adresem:

http://www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-4-4-2--obnizenie-poziomu-niskiej-emisji---spr---rpmp-04-04-02-iz-00-12-052-18