"Przebudowa i częściowa rozbiórka istniejącego budynku usługowego zbierania odpadów..." - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy

Nasz znak: IFS.6220.3.2019.SzJ                                   Łososina Dolna: 23.03.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łososina Dolna

z dnia 23 marca 2020 r.

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 art. 104, art. 107 § 1-3, art. 109 § 1, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256) art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa i częściowa rozbiórka istniejącego budynku usługowego zbierania odpadów dla potrzeb stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym wykonaniem dwóch studni chłonnych oraz infrastruktury technicznej.” po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego AGMET Agata Kurcz ul. Wiśniowieckiego 125, 33-300 Nowy Sącz  z dnia 24 czerwca 2019  roku, Wójt Gminy Łososina Dolna w dniu 23  marca 2020 r. wydał decyzję znak:

IFS.6220.3.2019.SzJ o środowiskowych uwarunkowaniach określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn:

„Przebudowa i częściowa rozbiórka istniejącego budynku usługowego zbierania odpadów dla potrzeb stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tym wykonaniem dwóch studni chłonnych oraz infrastruktury technicznej.”

Lokalizację przedsięwzięcia stanowi dz. ew. nr 445/32 w miejscowości Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji o której mowa wyżej, z dokumentacją sprawy oraz z postanowieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie jak również  opinią sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, w Urzędzie Gminy Łososina Dolna pokój nr 20 codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Z mocy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia  niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łososina Dolna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łososina Dolna.

Wójt Gminy

mgr  Andrzej ROMANEK

 

POBIERZ ==> OBWIESZCZENIE