Raport o stanie Gminy Łososina Dolna

Przedstawienie raportu o stanie Gminy, to obowiązek wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym.

Raport o stanie Gminy Wójt przedstawia Radzie Gminy do dnia 31 maja.

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem za 2019 rok, odbędzie się na sesji Rady Gminy w Łososinie Dolnej w dniu 29 maja 2020 roku.

W debacie oprócz Radnych mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. W debacie może zabrać głos 15 osób, chyba że chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Z raportem można się zapoznać w załączniku znajdującym się poniżej.