Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Zamówień Publicznych w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.

WÓJT GMINY ŁOSOSINA DOLNA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Referacie Infrastruktury
i Funduszy Strukturalnych Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej , 33-314 Łososina Dolna 300

 

1. Wykształcenie, specjalność :

1.Wykształcenie wyższe studia II stopnia (magisterskie) na kierunku: prawo, administracja, ekonomia, budownictwo, gospodarka gruntami, geodezja, planowanie przestrzenne;

2. Wymagania niezbędne  warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze .

Kandydat winien :

1)  być obywatelem polskim,
2)  mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych;
3)  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)  cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
5)  posiadać wykształcenie II stopnia (magisterskie) na kierunku; prawo, administracja, budownictwo,  ekonomia ,gospodarka gruntami, geodezja, planowanie przestrzenne;
6)  posiadać co najmniej 3- letni staż pracy w tym doświadczenie w stosowaniu PZP;

7) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

8) cechować się znajomością oraz umiejętnością właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa z zakresu ustaw : Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, o drogach publicznych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny.

3. Wymagania dodatkowe :

  1)  biegła znajomość obsługi komputera;

  2)  rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;

  3)  prawo jazdy kat B;

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym :

a)      Z zakresu zamówień publicznych :

 • koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy Łososina Dolna  w zakresie organizacji udzielania zamówień publicznych oraz powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sporządzanie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udzielanie wyjaśnień referatom, samodzielnym stanowiskom pracy  przy opracowywaniu niezbędnych materiałów źródłowych dotyczących postępowań prowadzonych w ramach posiadanych kompetencji;
 • weryfikowanie pod względem formalno - prawnym materiałów źródłowych (m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania, szacunkowej wartości zamówienia i sposobu sporządzenia przedmiotu zamówienia przekazywanych przez referaty, samodzielne stanowiska pracy zlecające przeprowadzenie postępowania);
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikowanie ogłoszeń, sporządzanie umów, prowadzenie dokumentacji postępowań;
 • wydawanie i przyjmowanie od wykonawców dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszenia skarg;
 • przygotowywanie wystąpień w imieniu Wójta Gminy Łososina Dolna do Urzędu Zamówień Publicznych;
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych.

b)     Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych :

 •  monitoring dostępnych środków,
 •  przygotowanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej w ścisłej współpracy z referatami, samodzielnymi stanowiskami pracy  realizującymi zadanie  polegające na dofinansowaniu,
 •  kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,
 • przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań i pozostałych dokumentów związanych z realizowanymi projektami,
 • prowadzenie kontaktów z instytucjami koordynującymi przydział środków zewnętrznych,
 • przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się dofinansowania ze środków unijnych,
 • udzielanie informacji zainteresowanym  na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

 5.      Wymagane dokumenty :

1) życiorys (CV) zawierający szczegółowy przebieg pracy kandydata oraz szczegółowy przebieg nauki z nazwami ukończonych szkół i uczelni;

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy;

4) dokumenty poświadczające wykształcenie, specjalizację (kserokopia);

5) zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach (kserokopia);

6) świadectwa pracy (kserokopie);

7) referencje;

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności   prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i skarbowe;

11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;

12) prawo jazdy (kserokopia);

13) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w  przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy:

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w  ust. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

Kserokopie dokumentów  muszą być poświadczone przez kandydata.

 

6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1.Miejsce pracy: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, Łososina Dolna 300.
2.Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na  czas określony z możliwością jej przedłużenia.
3.Specyfika pracy na stanowisku:
  1) praca w pomieszczeniu dwuosobowym w budynku  Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej wyposażonym  w niezbędny sprzęt biurowy, praca wymaga częstego kontaktu m. in. z pracownikami Urzędu Gminy oraz różnego rodzaju powiązanymi instytucjami;
  2) pracownik użytkuje w czasie pracy pełny zestaw  komputerowy wraz  z niezbędnym oprogramowaniem;
  3) bezpośredni kontakt telefoniczny wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku;
  4) wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku  pracy;
4. Wynagrodzenie ustalone będzie zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej .
5. Wymiar czasu pracy: 1 etat , czas pracy  zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej.
6. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
7. Przewidywany termin zatrudnienia: 1 marzec 2020 rok na czas określony.

 

7.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 1. W Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 8.      Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty  należy składać w terminie do:
18 listopada  2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej - na dziennik podawczy w pokoju Nr 12  lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Do Spraw Zamówień Publicznych”

pod adresem: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna 300 .


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej po wyżej określonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

9.Inne informacje

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja powołana zarządzeniem Nr146 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia  30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne  stanowisko urzędnicze Do Spraw Zamówień Publicznych w Referacie Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej .

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1282.) oraz zarządzeniem Nr 101 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej i na stanowiskach kierowniczych gminnych jednostek organizacyjnych.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz data rozmów kwalifikacyjnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje Wójt Gminy Łososina Dolna.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Łososina Dolna Kazimiera Sromek.

Tel. 18 444-80-02 w. 525.

Łososina Dolna, dnia 30 października 2019 r.

Zobacz również: https://bip.malopolska.pl/uglososinadolna,a,1683423,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-do-spraw-zamowien-publicznych-w-referacie-infrastruktury-i-fund.html


ZAŁĄCZNIKI:

 1. OGŁOSZENIE Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw Zamówień Publicznych.
 2. Zarządzenie dot.powołania Komisji.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Oświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 6. Klauzula informacyjna RODO.